-

Një laborator modern i dedikuar për të ofruar rezultate dhe analiza të sakta.

Analizat Biokimike

Testet biokimike mund të ndihmojnë në diagnostikimin e një game të gjerë sëmundjesh mjekësore si:

Njësia e Laboratorit Biokimik

Si: infeksionet bakteriale ose virale, miopatia, hepatopatia, nefropatia, enteropatia dhe anomalitë metabolike.

Shiko më shumë

Analizat Mikrobiologjike

Njësia e Mikrobiologjisë Klinike kryen teste diagnostikuese në ekzemplarët e dërguar për izolim bakterial, kërpudhor dhe parazitar...

Njësia Mikrobiologjike

Dhe përcakton ndjeshmërinë antimikrobike të mikroorganizmave që rikuperohen. Përveç kësaj, laboratori përcakton nivelet e barit antimikrobik dhe ndërmerr hetime të veçanta

Shiko më shumë

Analizat Hematologjike

Vlerësimi hematologjik mund të ndihmojë për të mbështetur një diagnozë të anemisë, hemokoncentrimit dhe infeksioneve bakteriale ose virale.

Njësia e Hematologjisë

Laboratori klinik i hematologjisë kryen një shumëllojshmëri të gjerë të testeve bazike dhe te avancuara hematologjike mbi ...

Shiko më shumë

Analizat Gjenetike

Testimi gjenetik diagnostik: Identifikon nëse një individ ka një sëmundje të caktuar gjenetike...

Njësia e Diagnostikimit Gjenetik Gjenetike

Ky test zbulon një ndryshim specifik të gjenit, por shpesh nuk është në gjendje të përcaktojë ashpërsinë e sëmundjes ose moshën e fillimit.

Shiko më shumë

Testet e Shtatëzanisë

Testet e Shtatëzanisë

Shiko më shumë